آیا توسعه دهندگان نرم افزار باید متخصص باشند؟

آیا توسعه دهندگان نرم افزار باید متخصص باشند؟

آیا توسعه دهندگان نرم افزار باید متخصص باشند؟

بحث پیرامون این فصل این است که آیا شما باید یک متخصص باشید تا توسعه دهنده ی نرم افزار شوید؟ یا اینکه بدون تخصص هم می توانید توسعه دهنده نرم افزار باشید؟

قدرت تخصص

قدرت تخصص

قبل از اینکه ما در مورد این موضوع بحث کنیم، می خواهم با نشان دادن اینکه تخصص چقدر اهمیت دارد شروع کنم.

ادامه مطلب